Portfolio

Khabarovsk region
Khabarovsk region
Irkutsk region
Irkutsk region
Electroapparat
Electroapparat
Gregoire Besson
Gregoire Besson
Togliattyazot
Togliattyazot
NCSP
NCSP
Belenergomash-BZEM
Belenergomash-BZEM
Hasttings
Hasttings
Republic of Mordovia
Republic of Mordovia
ASOS
ASOS
Tambov region
Tambov region
Gregoire Besson
Gregoire Besson
Technodom
Technodom
Amkodor
Amkodor
Ingushetia
Ingushetia